Cad is Faisnéis faoin gComhshaol ann?

Foráiltear le hAirteagal 3(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol go gciallaíonn “faisnéis faoin gcomhshaol” aon fhaisnéis i bhfoirm scríofa, in amharcfhoirm, i gclosfhoirm, i bhfoirm leictreonach nó in aon fhoirm ábhartha eile maidir leis na nithe seo a leanas -

(a) staid na n-eilimintí den chomhshaol, amhail aer agus atmaisféar, uisce, ithir, talamh, an tírdhreach agus láithreáin nádúrtha, lena n-áirítear bogaigh, limistéir chósta agus mhuirí, bithéagsúlacht agus a comhpháirteanna, lena n-áirítear orgánaigh ghéinmhodhnaithe agus an idirghníomhaíocht idir na heilimintí sin;

(b) tosca amhail substaintí, fuinneamh, torann, radaíocht nó dramhaíl, lena n-áirítear dramhaíl radaighníomhach, astaíochtaí, sceitheadh agus aon ábhair eile a scaoiltear isteach sa chomhshaol a dhéanann difear, nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh, do na heilimintí den chomhshaol;

(c) bearta (lena n-áirítear bearta riaracháin) amhail beartais, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe comhshaoil agus gníomhaíochtaí a dhéanann difear, nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh, do na heilimintí agus do na tosca sin dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b), mar aon le bearta nó le gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh na heilimintí sin a chosaint;

(d) tuarascálacha ar chur chun feidhme na reachtaíochta comhshaoil;

(e) anailísí costais is tairbhe agus anailísí agus toimhdí eacnamaíocha eile a úsáidtear faoi chuimsiú na mbeart agus na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír (c), agus

(f) staid shláinte agus shábháilteacht an duine, lena n-áirítear éilliú an tslabhra bia, nuair is iomchuí, an riocht ar bheatha an duine, láithreáin chultúrtha agus struchtúir thógtha sa mhéid go ndéanann staid na n-eilimintí den chomhshaol dá dtagraítear i mír (a) difear dóibh, nó sa mhéid go bhféadfadh na heilimintí sin difear a dhéanamh dóibh, nó, trí na heilimintí sin, sa mhéid go ndéanann ceann ar bith de na nithe dá dtagraítear i míreanna (b) agus (c) difear dóibh.

Fiú amháin i gcás go bhfuil faisnéis faoin gcomhshaol ann i ndoiciméad ar leith, ní gá go bhfágann sé sin gur faisnéis faoin gcomhshaol í an fhaisnéis ar fad atá sa doiciméad.