Más rud é go ndearna tú iarraidh ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol chuig údarás poiblí agus go bhfuil tú míshásta leis an mbreith, d’fhéadfadh go mbeadh sé de cheart agat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir.

Na ceanglais a bhaineann le hachomharc bailí

Ionas go mbeidh sé de cheart agat achomharc a dhéanamh chuig OCFC, ní mór gur iarr tú athbhreithniú inmheánach ón údarás poiblí cheana féin.

Ní mór duit achomharc a dhéanamh chugainn laistigh de mhí amháin:

  • ón mbreith ón údarás poiblí maidir leis an iarraidh uait ar athbhreithniú inmheánach a fháil, NÓ
  • ón uair ba cheart breith den sórt sin a bheith faighte agat – is é sin, laistigh de mhí amháin ó fuair an t-údarás poiblí an iarraidh uait ar athbhreithniú inmheánach – ach amháin i gcás gur fhadaigh an t-údarás poiblí an t-am is incheadaithe don bhreith.

Tabhair faoi deara: Measaimid gurb ionann an ‘dáta fála’ agus an chéad lá oibre ar a bhfuarthas doiciméad. Má thagann ríomhphost nó litir isteach tar éis gnáthuaireanta oifige, measaimid gur ar an gcéad lá oibre eile a fuarthas an ríomhphost nó an litir sin.

Achomhairc dhéanacha

Más rud é go raibh ceart achomhairc agat agus nach ndearna tú achomharc in am, d’fhéadfadh OCFC glacadh leis an achomharc uait go fóill dá mbeadh sé réasúnach déanamh amhlaidh. Más rud é go raibh imthosca speisialta taobh thiar den mhainneachtain achomharc a dhéanamh in am, d’fhéadfá an méid sin a mhíniú ach ríomhphost a chur chuig info@ocei.ie. Déanfaimid breithniú ar an achomharc déanach uait ansin.

I gcás nach gcomhlíonann tú na ceanglais a bhaineann le hachomharc bailí

Mura gcomhlíonann tú na ceanglais a bhaineann le hachomharc bailí, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh leis an achomharc uait. Sa chás sin, d’fhéadfá an próiseas a atosú ach iarraidh nua ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a dhéanamh chuig an údarás poiblí. Má roghnaíonn tú déanamh amhlaidh, molaimid duit a mhíniú don údarás poiblí go bhfuil an méid sin á dhéanamh agat chun ceart achomhairc a ghnóthú, más gá.

I gcás go ndearna duine eile iarraidh ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol

Má tá tú ag iarraidh achomharc a dhéanamh toisc go ndéanfaí tú a ionchoiriú de bharr nochtadh na faisnéise atá á lorg in iarraidh ó dhuine eile ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol, ba cheart duit achomharc a dhéanamh ach ríomhphost a sheoladh chuig info@ocei.ie. Ní féidir leat achomharc den chineál sin a dhéanamh tríd an suíomh Gréasáin.

Déan achomharc